Inwestycje w nowoczesne rozwiązania IT w przedsiębiorstwie

BEZPŁATNE WEBINARIUM


Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym jest złożonym procesem organizacyjnym, technicznym i technologicznym, którego usprawnienie wymaga wspomagania komputerowego. Powszechną praktyką w przedsiębiorstwach komunalnych, a szczególnie wodociągowych, do niedawna było rozdzielanie procesu zarządzania na dwa rodzaje – administracyjne i techniczne.


Pierwszy rodzaj zarządzania dotyczy zagadnień organizacji pracy, gospodarki finansowej, planowania rozwoju, zarządzania kapitałem ludzkim itp. i polega przede wszystkim na przepływie i stosunkowo prostym pod względem obliczeniowym przetwarzaniu informacji. Zarządzanie drugiego rodzaju dotyczy problemów związanych ze sterowaniem i optymalizacją obiektów przedsiębiorstwa i prowadzeniem eksploatowanych w nich procesów technicznych i technologicznych i wymaga ono stosowania na ogół skomplikowanych algorytmów obliczeniowych.


Druga charakterystyczna cecha zarządzania przedsiębiorstwem, np. wodociągowym, to traktowanie typowych jego obiektów, czyli sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, w sposób niezależny, jako autonomicznych systemów.


Dziś już wiemy, że jest to koncepcja niewłaściwa, ponieważ lepsze efekty zarządzania uzyska się, jeżeli wszystkie obiekty przedsiębiorstwa potraktuje się jako jeden sprzężony ze sobą system oraz gdy oba rodzaje zarządzania potraktuje się łącznie, jako jeden złożony i wewnętrznie sprzężony proces. Aby zrealizować taką koncepcję zarządzania, należy rozwijać i wdrażać w przedsiębiorstwach zintegrowane systemy informatyczne kompleksowego zarządzania, obejmujące swym działaniem zarówno wszystkie obiekty, jak i wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, czyli zarówno działania administracyjne, jak i techniczno-technologiczne.
W programie webinarium znajdą się zagadnienia poświęcone nie tylko zintegrowanym systemom informatycznym, ale również globalnemu spojrzeniu na miejski system sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz kompleksowe nim zarządzanie.


Będziemy rozmawiać o najlepszych rozwiązaniach dla infrastruktury wod-kan, m. in. systemach opomiarowania mediów, zdalnych odczytach, ewidencji odbiorców i punktów rozliczeniowych.

Kolejny temat to sterowanie, monitorowanie wieku wody, wykrywanie awarii i nadzorowanie ich usuwania, a także lokalizacja wycieków i prognozowanie pracy sieci w przypadku awarii.


Niezwykle ważnymi kwestiami we współczesnym przedsiębiorstwie są również zagadnienia związane z systemami dostępu online do aktualnych informacji o prowadzonych pracach, remontach i modernizacjach.

PARTNERZY:

10:00-10:10

Piotr Urbaniak

redaktor prowadzący miesięcznik "Wodociągi-Kanalizacja"

Powitanie


10:10-10:30


10:30-10:50

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji w programie.

10:50-11:10


11:10-11:30


11:30-11:50Kompleksowy program ograniczania strat w dystrybucji wody


11:50-12:10

12:10-12:30

12:30-12:50


9:30-10:00

PROGRAM*

Rejestracja, logowanie do systemu, informacje techniczne

12:50-13:15


13:15-13:3513:35-13:5513:55-14:15Znaczenie cyberbezpieczeństwa w procesie transformacji energetycznej. Kampania "Jasne jak słońce"


Skuteczna komunikacja i informacja jako wsparcie budowy planów bezpieczeństwa wody


Jeden system, wiele korzyści - Zintegrowany System Informatyczny UNISOFT


Zintegrowany system zarządzania na przykładzie Wodociągów Białostockich

Wszystko pod kontrolą - narzędzia klasy BI wspierające menadżerów w podejmowaniu kluczowych decyzji

Cyfryzacja obiegu nieczystości płynnychStrategie transformacji cyfrowej dla przedsiębiorstw wod-kan


PRZERWA


Dyskusja, pytania i odpowiedzi

Wojciech Gębski

Project Manager, UNISOFT Sp. z o.o.

Wojciech Stefaniak

Dyrektor ds. Strategii Promocji Produktu, UNISOFT Sp. z o.o.

dr Jędrzej Bylka

Politechnika Poznańska

Beata Wiśniewska

Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.

Robert Maziarz

Dyrektor Regionalny Złote Runo Sp. z o.o.

Wojciech Witowski

CEO Ścieki Polskie Sp. z o.o.Związek Cyfrowa Polska


Agnieszka Kamińska


Adrian Baranowski

DHI Polska


Optymalizacja pracy przedsiębiorstwa WODKAN poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych do modelowania infrastruktury technicznej


Wykorzystanie nowych technologii dla ograniczania strat wody na przykładzie MPECWiK Środa Wlkp.


Hubert Kałużny

MPECWiK Środa Wielkopolska


Koszt udziału w konferencji

webinarium jest bezpłatne

Małgorzata Bogucka-Szymalska

Ministerstwo InfrastrukturyZastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. Doktor Nauk o Ziemi specjalizacja hydrologia. Ukończone dwa kierunki studiów: na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska na Politechnice Białostockiej oraz na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim, a także liczne szkolenia i kursy, w tym szkolenia z zarządzanie programami - MSP, zarządzanie projektami - PRINCE2, zarządzanie ryzykiem - MoR. W 2015 r. uczestniczyła w Erasmus for national civil servant prowadzonego przez European School of Administration w Brukseli. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym 10-letnie w zakresie gospodarki wodnej. W 2011 r. rozpoczęła pracę w administracji publicznej. Pracowała w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (2011-2013) w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Ministerstwie Środowiska (2014-2018) w Departamencie Zasobów Wodnych. Od 2018 r. Zastępca dyrektora w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. Dotychczasowe doświadczenie związane jest przede wszystkim z wdrażaniem dyrektyw wodnych, w tym w szczególności Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej, Dyrektywy Morskiej, Dyrektywy ściekowej, Dyrektywy azotanowej, Dyrektywy Pitnej.

PRELEGENCI

prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch

Politechnika Śląska


Jest kierownikiem studiów podyplomowych "System Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wodę", realizowanych przez Katedrę Inżynierii Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. To uruchomione w roku akademickim 2018/2019 pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

W ślad za wypracowywanym od szeregu lat stanowiskiem bezkompromisowego zarządzania ryzykiem w procesie dostaw wody do konsumenta od dnia 12 stycznia 2021 r. obowiązuje w Unii Europejskiej (UE) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Państwa członkowskie mają 2 lata na jej implementowanie do prawa krajowego i 5-6 lat na wdrożenie poszczególnych artykułów. Zatem to

o czym w Polsce, od szeregu lat dyskutowano w branży wodociągowej stało się nieodwracalną rzeczywistością, w której podmioty uczestniczące w procesie dostaw wody pitnej, a nie tylko przedsiębiorstwa wodociągowe, będą musiały wdrożyć zarządzanie ryzykiem w codzienne praktyki eksploatacyjne systemów zaopatrzenia w wodę.

prof. dr hab. inż.

Sławczo Denczew

Szkoła Główna

Służby Pożarniczej

Specjalista z zakresu wodociągów i kanalizacji, przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz organizacji i zarządzania infrastrukturą komunalną w szczególności sektorem wodociągów i kanalizacji w sytuacjach kryzysowych. Autor ponad 200 prac naukowych, głównie samodzielnych (w 18 prestiżowych i renomowanych czasopismach zagranicznych i krajowych, m.in. Water International, Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Environment Protection Engineering, Ochrona Środowiska, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Inżynieria i Budownictwo, Instal, Pomiary – Automatyka – Robotyka, Gospodarka Wodna, Ochrona Przeciwpożarowa), a także pięciu podręczników naukowych. Obszar badań profesora to projektowanie, budowa i eksploatacja wodociągów i kanalizacji, modelowanie systemów eksploatacji wodociągów i kanalizacji, organizacja i zarządzanie infrastrukturą komunalną w stanach normalnych i sytuacjach kryzysowych ze szczególnym uwzględnieniem systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. Autor m.in. ponad 200 zrealizowanych projektów oraz ponad 150 opinii technicznych, ekspertyz, operatów wodnoprawnych, prac badawczych, wynikiem których był jeden patent (innowacyjna metoda poboru wody z Wisły w sytuacjach niskich stanów wód i braku możliwości pracy pompowni zerowej w wodociągach warszawskich) i jeden wzór użytkowy (dostawa wody w sytuacjach kryzysowych za pomocą mobilnego stanowiska uzdatniania wody). Ma na swym koncie kilkadziesiąt projektów w ramach badań statutowych i własnych z zakresu wodociągów i kanalizacji oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, w wyniku których powstały opracowania książkowe oraz wzór użytkowy przydatny w sytuacjach kryzysowych.

Wojciech Gębski

UNISOFT

Manager Projektu w firmie UNISOFT Sp. z o.o. Zajmuje się rozwojem oraz wdrożeniami modułu Informacji Przestrzennej systemu ZSI UNISOFT. W 2004 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Karierę zawodową zaczynał jako kierownik projektów w firmie Megabit Sp. z o.o. Od 2013 pracował jako konsultant w firmie Qumak S.A. W 2016 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania WiT w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych MBA Digital Transformation w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od roku 2017 pracuje w firmie UNISOFT.

dr Jędrzej Bylka

Politechnika Poznańska

Pracownik Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Specjalizuje się w pracach naukowych i wdrożeniowych z zakresu modelowania sieci wodociągowych, wdrożenia systemów GIS oraz cyfryzacji branży wod-kan. Jest członkiem zespołu ds. benchmarkingu Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Brał udział w wielu projektach dotyczących wdrożenia nowych technologii we współpracy między innymi z przedsiębiorstwami wod-kan, Komendą Główną Straży Pożarnej, firmami z branży IT oraz biurami projektowymi. Jest współzałożycielem Polskiego Oddziału Young Water Professionals działającego przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Wodnym (IWA).

Wojciech Stefaniak

UNISOFT

Dyrektor ds. Strategii Promocji Produktu w firmie UNISOFT Sp. z o.o. Zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem strategii promocyjnych Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI UNISOFT, szkoleniami, a także analizami wymagań oraz prezentacjami prowadzonymi u kluczowych klientów. Od 2006 roku kieruje również olsztyńskim oddziałem firmy. W 1987 roku ukończył Technikum Elektroniczne w Olsztynie, studia ukończył w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie. Karierę zawodową zaczynał jako programista w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Od 1993 roku pracuje w olsztyńskim oddziale firmy UNISOFT, początkowo jako specjalista ds. wdrożeń, obecnie jako jego dyrektor. Realizował wiele wdrożeń w przedsiębiorstwach różnych branż wodociągach, ciepłownictwie, gospodarce odpadami, spółdzielniach mieszkaniowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Robert Maziarz

Złote Runo Sp. z o.o.

Dyrektor Regionalny funkcjonującej na rynku branży wodociągowej firmy specjalizującej się w redukcji strat w dystrybucji wody. Specjalista w zakresie doboru wodomierzy, opomiarowania strefowego sieci wodociągowych i lokalizacji nieujawniających się wycieków wody. Publicysta i odkrywca historii. Twórca muzeum w kołobrzeskim ratuszu.

Beata Wiśniewska

Prezes Zarządu

Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, programu Master of Business Administration realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz studiów podyplomowych w zakresie funduszy europejskich na Uczelni Techniczno-Handlowej

im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Ekspert zarządzania operacyjnego i strategicznego z certyfikatem Prince2 Foundation APM Group International oraz dyplomem Ministra Skarbu Państwa uprawniającym do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz. Od 1995 r. nieprzerwanie sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi i spółkami

z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Ma wieloletnie praktyczne doświadczenie

w zarządzaniu, realizacji, rozliczaniu projektów europejskich i krajowych. W latach 2015-2019 pełniła funkcje zarządcze w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Wieloletni pracownik akademicki Uniwersytetu

w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, specjalizuje się w zastosowaniu metod ilościowych w ekonomii. Od 1 lutego 2019 r. Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich

Sp. z o. o. w Białymstoku.

Grzegorz Piętowski

TIGRET Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechaniki Precyzyjnej.

Pracował w międzynarodowych korporacjach, a od 20 lat w firmie TIGRET zajmuje się wdrażaniem systemów bezpieczeństwa dla ochrony wód, ścieków, gleby i instalacji. Pracuje ze światowymi liderami w tych obszarach oferując dostęp do sprawdzonych rozwiązań zyskujących miano „złotych standardów” połączonych z najnowocześniejszymi technologiami. Kilkadziesiąt wdrożonych systemów w dużych i średnich zakładach wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce będzie stanowiło podstawę

do podzielenia się z Państwem doświadczeniem w zakresie oferty i doboru najlepszych rozwiązań.

Wojciech Witowski

Ścieki Polskie Sp. z o.o.

CEO i współzałożyciel firmy Ścieki Polskie, wiodącego dostawcy rozwiązań informatycznych dla wszystkich podmiotów biorących udział w obiegu ścieków - od ich wytworzenia, poprzez transport aż do oczyszczenia. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W swojej bogatej karierze zawodowej zawsze wiązał pasję z biznesem. Założyciel firm consultingowych, szkoły językowej a także spółki produkującej unikatowe stoły billboardowe. Dbałość o kwestie ekologiczne pokierowała go do stworzenia Ścieków Polskich - firmy, której głównym celem jest uszczelnienie obiegu nieczystości ciekłych w Polsce oraz ułatwienie gminom jego monitorowania.


Webinarium dostępne jest w formie bezpłatnej po wypełnieniu formularza

KONTAKT

Piotr Urbaniak

koordynator webinarium

pomoc techniczna

promocja i reklama

Katarzyna Szyińska

Paweł Rosiak

784 001 822

samorządy i instytucje publiczne


cena standardowa

299 zł + VAT

367,77 zł brutto

bezpłatnie

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807